top of page
Healing Therapy

Ynglŷn â Therapi Cerddoriaeth

Mae cerddoriaeth, seiniau ac ymarfer cerddorol wedi dangos eu bod yn offer pwerus a all gyfrannu at a chynyddu datblygiad cognitif, symudol ac emosiynol, gan helpu'r system ffisiolegol yn ogystal â chynyddu cynhyrchu hormonau sy'n lleihau straen, iselder ac ansawdd.

Gall cerddoriaeth, fel cyfrwng di-eiriau ac iaith gyffredinol, fynegi teimladau na ellir eu rhoi mewn geiriau, ac mae Therapi Cerddoriaeth yn ddefnydd clinigol a seiliedig ar dystiolaeth o gerddoriaeth gyda'i holl elfennau i gyflawni nodau nad ydynt yn gerddorol a helpu pobl i wella iechyd corfforol a meddyliol. Mae'n ffurf effeithiol o gefnogaeth therapiwtig i ystod eang o bobl â gwahanol anghenion gan gynnwys problemau cymdeithasol/emosiynol/ymddygiad, ADHD, Syndrom Down, Awtistiaeth, Anableddau Dysgu, Cam-drin (corfforol, rhywiol, emosiynol), Clefydau sy'n bygwth bywyd (canser ac eraill), Dementia, Problemau Iechyd Meddwl, Cyflyrau Niwrolegol, Straen, Trauma.

Yn Therapi Cerddoriaeth & Sain, rydym yn gweithredu dulliau seicotherapi cerddorol effeithiol i ysgogi dealltwriaeth hunan ymhlith cleifion, gan eu helpu i fabwysiadu agweddau a theimladau newydd tuag at sefyllfaoedd bywyd. Mae ein therapyddion cerddoriaeth yn manteisio ar ansawdd cynhenid cerddoriaeth i wella lles pobl o bob oed, gallu a anghenion, megis, ymhlith eraill, plant, arddegau, oedolion, pobl hŷn ag anghenion iechyd meddwl, anableddau dysgu, Awtistiaeth, Syndrom Down, Clefyd Alzheimer, anafiadau i'r ymennydd. Mae ein therapyddion cerddoriaeth yn cefnogi'r cleifion i ymdrechu am eu potensial llawn drwy eu hannog yn eu datblygiad corfforol, emosiynol, cymdeithasol, a ysbrydol llawn. Mae Therapi Cerddoriaeth yn ffurf effeithiol o gefnogaeth therapiwtig i ystod eang o bobl â gwahanol anghenion gan gynnwys problemau emosiynol, ADHD, Awtistiaeth, Anableddau Dysgu, Clefydau sy'n bygwth bywyd (canser ac eraill), Dementia, Straen, a Trauma.

Yn Therapi Cerddoriaeth & Sain, rydym yn helpu cleifion i weithio gyda'i gilydd i'w cefnogi i wella cyfathrebu geiriol a di-eiriau, hyrwyddo sgiliau cymdeithasol, cynnig dulliau cadarnhaol a chreadigol o fynegiant, a helpu hyder, creadigrwydd a thwf personol. Rydym yn defnyddio offerynnau a lleisiau i helpu pobl i gyfathrebu yn eu hiaith gerddorol eu hun beth bynnag eu gallu, gan ddarparu profiadau ysgogiad synhwyraidd ac ysgogiad deallusol.

Working at home
Music therapy in Bristol
Music Sheets

Pwy sy'n Elwa

Mae datblygu perthynas rhwng cleient a therapydd yn ganolog i'n dull therapiwtig. Caiff hyn ei hwyluso drwy greu cerddoriaeth ar y cyd sy'n annog cyfathrebu a chydymdeimlad emosiynol drwy archwiliad creadigol o seiniau, rhythmiau, alawon a harmonïau.

Mewn sesiwn therapi cerddoriaeth, defnyddir awtomeiddio rhyngweithiol, gweithgarwch strwythuredig, cyfansoddi, canu a chwarae i helpu pobl i gyfathrebu yn eu hiaith gerddorol eu hun beth bynnag eu gallu, gan hyrwyddo hefyd gymdeithasu ac ymgysylltu. Ein nod a'n braint yn Therapi Cerddoriaeth & Sain yw ceisio cyrraedd pawb drwy gerddoriaeth, gan gefnogi ffurfiau unigryw o fynegiant a datgloi creadigrwydd. Rydym yn cynnig dulliau amrywiol o therapi cerddoriaeth i wella ansawdd bywyd i bobl hŷn â dementia, oedolion a phlant.

Music Class
Music Class

Pwy rydym yn gweithio gyda

Rydym yn darparu ein gwasanaethau lle mae cleientiaid, cleifion, myfyrwyr, a theuluoedd, yn gweithio ar draws lleoliadau Iechyd, Addysg a Gofal Cymdeithasol drwy ardal y De-Orllewin o'r DU. Rydym yn darparu gwahanol wasanaethau i gartrefi preswyl, elusennau, cleientiaid preifat (unigolion/teuluoedd), ysgolion prif ffrwd ac ysgolion arbennig, ysgolion annibynnol, grwpiau cymunedol a gwahanol gyfleusterau sy'n elwa o gyllid a gynigir o amrywiaeth eang o ffynonellau.

Mae ein tîm yn arbennig o brofiadol wrth gyrraedd y rhai sy'n ynysedig neu wedi tynnu'n ôl ac sy'n ffeindio cyswllt a chyfathrebu yn anodd.

Musical Instruments for Therapy and Healing
bottom of page