top of page

“Lle mae Geiriau'n Methu, Mae Cerddoriaeth yn Siarad”

 

 

 

 

 

Mae cerddoriaeth yn rhan sylfaenol o fod yn ddynol, gan fod ganddi'r pŵer i gysylltu pobl mewn ffordd na all geiriau ei wneud, gan groesi pob rhwystr. Yn nhrafodaethau therapia cerdd M&ST, defnyddir offerynnau a lleisiau i helpu pobl i gyfathrebu yn eu hiaith cerddorol eu hunan, waeth beth yw eu gallu, gan ddarparu profiadau ysgogol emosiynol, synhwyraidd a deallusol, gan gefnogi dyfnhau gallu cleientiaid i wrando ac i brofiad o gael eu gwrando arnynt, a datblygu'r offer gyda phwy y maent yn cyfathrebu. Mae pob person yn unigryw, ac mae ein sesiynau therapia cerdd wedi'u seilio ar y person a'u teilwra i anghenion a diddordebau'r cleient, gan ganiatáu i bob person archwilio byd y sain yn eu ffordd unigryw eu hunain. Drwy ymateb yn gerddorol, mae'r therapydd yn annog y broses hon ac yn cefnogi mynegiant unigoldeb y person, gan greu amgylchedd cynhwysol a chefnogol. Yn M&ST rydym yn defnyddio amrywiaeth

o dechnegau therapia cerdd yn dibynnu ar anghenion a dewisiadau'r cleientiaid,

megis gweithgareddau rhythmig, canu, ysgrifennu caneuon, gwneud pethau

ar y pryd a llawer mwy.

Yn ein hymarfer, rydym hefyd yn defnyddio cerddoriaeth electronig a

thechnolegau newydd a gymhwysir i gynhyrchu cerddoriaeth, gan eu bod yn

cynnig ystod eang ar gyfer ffurfiau gwahanol o wneud cerddoriaeth, gan

roi'r posibilrwydd i unigolion â symudolrwydd cyfyngedig i greu synau

cerddorol cymhleth, yn aml gydag ychydig o dapiau bys.

Rydym yn cynnig sesiynau therapia cerdd unigol a grŵp yn ein stiwdio yng

nghanol Bryste neu yn cartrefi, ysgolion a chartrefi gofal cleientiaid.

Ar ôl cwblhau'r asesiad cychwynnol, cytunir ar nodau a hamcanion therapi rhwng y therapydd cerdd a'r cleient/gofalwr. Fel arfer, mae ein sesiynau yn 30/45 munud o amser triniaeth, yn dibynnu ar anghenion y cleient ar y dydd, yn wythnosol, gyda 5/10 munud ar gyfer dogfennu a chyfathrebu rhwng y therapydd a'r cleient/gofalwr/cydlynwyr gweithgareddau. Mewn rhai achosion, efallai y bydd angen i gleientiaid fynychu therapia cerdd am gyfnod hir o amser, gan sefydlu'r sesiwn therapia cerdd wythnosol fel arfer cadarnhaol a chefnogol. Yn ystod ein hymarfer, casglir data i ddangos canlyniadau ansoddol a/neu fesuradwy er mwyn cyrraedd nodau ein cleientiaid. Adolygir cynnydd y therapia cerdd yn rheolaidd ar gyfnodau a gytunwyd.

Music Therapy for Dementia
Music Therapy Improvisation Musical Instruments
bottom of page