top of page
Life Balance Counselling for anxiety and depression and life changes

"Gan nad oes neb arall yn gallu gwybod sut yr ydym yn canfod,

ni yw'r arbenigwyr gorau arnom ein hunain."

Carl Rogers

"Yn ysbrydoli fy nghleientiaid i fod yr hyn y gallant ei fod, gan ddarparu strategaethau i fyw'n llawn ac yn eu helpu i gyflawni eu nodau bywyd, yw'r rhan fwyaf gwobrwyol o'm gwaith".

Mae Stephen yn cynnig sesiynau cwnsela yng nghanol dinas Bryste mewn amgylchedd diogel a chyfrinachol.​ Mae ei ddull yn ddi-farn a thosturiol, gan eich cefnogi ar eich taith tuag at iechyd a llesiant corff-meddwl-ysbryd.​

Mae Stephen yn gwnselydd integredig, Therapydd Cerdd cofrestredig gyda'r HCPC ac Therapydd Cerdd Niwrolegol NMT, gyda BSc mewn Seicoleg, MSc mewn Seicoleg o Ychwanegiadau Pathologol ac MSc parhaus mewn Seicoleg Clinigol, gyda hyfforddiant pellach, ymhlith eraill, mewn Therapi Ymddygiad Gwybyddol (CBT), MBCT, Therapi Ymddygiad Metacognitive, Therapi Ymddygiad Dialectical, Derbyn a Ymrwymo Therapi, Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl. Mae Stephen hefyd yn Nyrs cymwys llawn (BSc mewn Gwyddoniaeth Nyrsio).

Mae gan Stephen brofiad o weithio gyda chleientiaid o bob oed, cefndiroedd diwylliannol, credoau crefyddol a ysbrydol. Mae hyn yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, bryder, iselder, problemau perthynas, galar, dicter, cam-drin plant yn barhaus, PTSD, hunaniaeth, tristwch a anobaith dwfn, rhwystredigaeth, problemau hunan-barch/hyder, a phroblemau perthynas. O fewn dull person-canolog holistaidd, mae Stephen yn cynnwys yn ei arfer technegau sy'n seiliedig ar ofalgarwch a gwaith anadl, gan gynnig cyfuniad o ddeialog ac agweddau annerbyniol i'ch helpu gyda anawsterau bywyd.

bottom of page